0
Twój koszyk jest pusty.
Do darmowej dostawy masz:200PLN
Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
There is no possibility to buy specified quantity of product.

Inquire for bigger amount

 

 

0

Polityka prywatności

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych
osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej
www.thymka.com (zwanej dalej: „Stroną Internetową”).
2. Właścicielem Strony Internetowej i jednocześnie administratorem danych
jest Agnieszka Tymińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
Thymka Studio Agnieszka Tymińska z siedzibą w Warszawie (01-651), ul.
Gwiaździsta 25/14, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii, NIP: 1180944104, REGON: 388090778, zwana dalej
Thymka Studio Agnieszka Tymińska.
3. Dane osobowe zbierane przez Thymka Studio Agnieszka Tymińska za
pośrednictwem Strony Internetowej są przetwarzane zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
4. Thymka Studio Agnieszka Tymińska dokłada szczególnej staranności do
poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Stronę
Internetową.

§ 2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa

prawna

1. Thymka Studio Agnieszka Tymińska zbiera informacje dotyczące osób
fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu

1/11

działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych
reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące
osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych
dalej łącznie Użytkownikami.
2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
a) rejestracji konta na Stronie Internetowej, w celu utworzenia
indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa
prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi
Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) składania zamówienia na Stronie Internetowej, w celu wykonania
umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania
umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) korzystania z usługi formularza kontaktowego na Stronie Internetowej
w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną.
Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy
o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO).

3. W przypadku rejestracji konta na Stronie Internetowej, Użytkownik
podaje:
a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko;
c) numer telefonu.
4. Podczas rejestracji konta na Stronie Internetowej Użytkownik
samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta.
Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach
opisanych w §6.
5. W przypadku składania zamówienia na Stronie Internetowej, Użytkownik
podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
a. kod pocztowy i miejscowość;
b. kraj (państwo);
c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.
6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo
poszerzony o:
a) firmę Przedsiębiorcy;
b) numer NIP;

2/11

c) numer REGON.
7. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik
podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko;
c) numer telefonu.
8. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane
dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera
Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny,
rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
9. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym
informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub
innych czynnościach, podejmowanych na Stronie Internetowej. Podstawa
prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą
elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
10
.
W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być
przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika
w ramach korzystania z funkcjonalności na Stronie Internetowej takie jak:
imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia
wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane
niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów
poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji
roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed
sądami i innymi organami państwowymi.
11
.
Przekazanie danych osobowych do Thymka Studio Agnieszka Tymińska
jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też
świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej, z tym jednak
zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych
w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta
Użytkownika, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta
Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.
§ 3 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo

są przechowywane?

1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których
korzysta Thymka Studio Agnieszka Tymińska przy prowadzeniu Strony
Internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe,
w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają
poleceniom Thymka Studio Agnieszka Tymińska co do celów i sposobów

3/11

przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie
określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
a) Podmioty przetwarzające. Thymka Studio Agnieszka Tymińska
korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie
na polecenie Thymka Studio Agnieszka Tymińska. Należą do nich m.in.
dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający
systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na Stronie
Internetowej, systemy do analizy skuteczności kampanii
marketingowych;
b) Administratorzy. Thymka Studio Agnieszka Tymińska korzysta
z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają
cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników.
Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest
zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez
Thymka Studio Agnieszka Tymińska tak długo, aż zgoda nie zostanie
odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający
okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Thymka Studio
Agnieszka Tymińska i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli
przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi
lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie
umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez
Thymka Studio Agnieszka Tymińska tak długo, jak jest to niezbędne do
wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający
okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie
stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń
o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej - trzy lata.

4. W przypadku dokonania zakupu na Stronie Internetowej, dane osobowe
mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Użytkownika,
następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
a) firmie kurierskiej;
b) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.
5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia
Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych
i dostosowania Strony Internetowej do preferencji Użytkowników, a także
administrowania Stroną Internetową.

4/11

6. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system
przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie
niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą
w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon
301345068.
7. W przypadku skierowania żądania Thymka Studio Agnieszka Tymińska
udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym,
w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji
Elektronicznej.

§ 4 Mechanizm cookies, adres IP

1. Stronę Internetową używa niewielkich plików, zwanych cookies.
Zapisywane są one przez Thymka Studio Agnieszka Tymińska na
urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę Internetową, jeżeli
przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę
domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną,
losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za
pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez
Thymka Studio Agnieszka Tymińska produkty do indywidualnych
preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę
Internetową. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk
odwiedzin prezentowanych produktów na Stronie Internetowej.
2. Thymka Studio Agnieszka Tymińska wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub
wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci
urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
z komputerów Użytkowników.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia
końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania
lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji
poufnych z komputera Użytkowników.

3. Thymka Studio Agnieszka Tymińska wykorzystuje cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Użytkownika na Stronie Internetowej i zapewnienia
sesji Użytkownika na Stronie Internetowej (po zalogowaniu), dzięki
której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony Internetowej

5/11

ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do
tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia
ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Thymka Studio Agnieszka Tymińska wykorzystuje cookies zewnętrzne
w celu:
a) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu
internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies
zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony
Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się
do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego
oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich
przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia
dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej
opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami,
które ze swojej natury wymagają plików cookies.
6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych
przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) przeglądarka Chrome i Chrome Mobile;
b) przeglądarka Facebook in-app Browser;
c) przeglądarka Internet Explorer;
d) przeglądarka Microsoft EDGE;
e) przeglądarka Mozilla Firefox;
f) przeglądarka Opera.
g) przeglądarka Safari i Safari Mobile;
h) przeglądarka Samsung Browser.
7. Thymka Studio Agnieszka Tymińska może gromadzić adresy IP
Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby
odwiedzającej Stronę Internetową przez dostawcę usług internetowych.
Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest
przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym
połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Thymka
Studio Agnieszka Tymińska przy diagnozowaniu problemów technicznych
z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich
regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy
administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej, a także w celach
bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer,
niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony
Internetowej.

6/11

8. Stronę Internetową zawiera linki i odnośniki do innych stron
internetowych. Thymka Studio Agnieszka Tymińska nie ponosi
odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił
Thymka Studio Agnieszka Tymińska.
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez
Thymka Studio Agnieszka Tymińska zgodnie z prawem przed jej
cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych
negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze
korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem
Thymka Studio Agnieszka Tymińska może świadczyć jedynie za zgodą.
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa
prawna: art. 21 RODO.
a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw -
z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec
przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli
Thymka Studio Agnieszka Tymińska przetwarza jego dane w oparciu
o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług
Thymka Studio Agnieszka Tymińska, prowadzenie statystyki
korzystania z poszczególnych funkcjonalności Strony Internetowej oraz
ułatwienie korzystania ze Strony Internetowej, a także badanie
satysfakcji.
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów
marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać
sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych,
w tym profilowania w tych celach.
c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Thymka Studio
Agnieszka Tymińska nie będzie miał innej podstawy prawnej do
przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika
zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł
sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) -
podstawa prawna: art. 17 RODO.
a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych
danych osobowych.

7/11

b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały
zebrane lub w których były przetwarzane;
b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były
przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach
marketingowych;
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie
Państwa członkowskiego, któremu Thymka Studio Agnieszka
Tymińska podlega;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług
społeczeństwa informacyjnego.

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku
z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Thymka Studio
Agnieszka Tymińska może zachować pewne dane osobowe w zakresie,
w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku
wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego, któremu podlega Thymka Studio Agnieszka Tymińska.
Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię,
nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów
rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług
Thymka Studio Agnieszka Tymińska, czy też dodatkowo adresu
zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które
to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń
związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna:
art. 18 RODO.
a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego
danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia
uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług,
z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych
objętych żądaniem. Thymka Studio Agnieszka Tymińska nie będzie też
wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych
osobowych w następujących przypadkach:
a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych –
wówczas Thymka Studio Agnieszka Tymińska ogranicza ich
wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości
danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

8/11

b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast
usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich
wykorzystania;
c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których
zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne
Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas
ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze
względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw
i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje
Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy
przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma
prawo:
a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach
przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach
odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania
danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy
określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest
możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy
RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach
stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię
Europejską;
c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są
nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik,
którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego
oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie
z §7 Polityki Prywatności.

7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył
Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez
siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również
prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora
bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie

9/11

możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe
Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem
powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego
i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego
administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym
z powyższych praw, Thymka Studio Agnieszka Tymińska spełnia żądanie
albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany
charakter żądania lub liczbę żądań – Thymka Studio Agnieszka Tymińska
nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu
kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie
miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu
oraz jego przyczynach.
9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji
przysługujących mu uprawnień.
10
.
Użytkownik ma prawo żądać od Thymka Studio Agnieszka Tymińska
przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie
w sposób wskazany w §7 Polityki Prywatności.
11
.
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony
danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
§ 6 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

1. Thymka Studio Agnieszka Tymińska zapewnia Użytkownikom bezpieczne
i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz
podczas logowania się do Konta Użytkownika w Serwisie. Thymka Studio
Agnieszka Tymińska stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną
z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania
przesyłanych danych przez sieć Internet.
2. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto na Stronie Internetowej
utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Stronę Internetową umożliwia
wygenerowanie nowego hasła. Thymka Studio Agnieszka Tymińska nie
wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie
zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem
wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu
dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu
logowania do konta na Stronie Internetowej. Użytkownik na adres poczty
elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie
profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą
przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie
Internetowej, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego

10/11

hasła.
3. Thymka Studio Agnieszka Tymińska nigdy nie wysyła żadnej
korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie
danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta
Użytkownika.

§ 7 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Thymka Studio Agnieszka
Tymińska poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
info@thymka.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 08.04.2021 r.

 
smart foreash